Taslamalaryňyz üçin ýokary hilli deri

Biziň deri önümçiligimizde dürli aýakgaplary, mebelleri ýasamakdan başlap, egin-eşik tikmeklige çenli islendik taslama üçin deriniň köp görnüşini tapyp bilersiňiz. Derimiz iň oňat materiallardan ýasalýar we ýokary hilli standartlara laýyk gelýär. Tejribeli hünärmenlerimiz, siziň taslamaňyz üçin iň gowy deri saýlamaga kömek ederler.

Habarlaşmak üçin

Biz barada

Mary welaýatynyň Mary etrabynda ýerleşýän «Maksat-deri» AGPJ-niň önümçilik kärhanasynda 1997-nji ýylda ýola goýan Ýewropanyň öňdebaryjy öndürijileriniň tehnologik enjamlaryndan hem-de döwrebap gön önümçilik usullaryndan peýdalanylýar. Kärhananyň taslama kuwwatlylygy her aýda 160 tonna derini gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem bu kärhanada her aý gön önümleriniň 2 million inedördül dessimetri taýýarlanylýar. Bu ýerde 110 sany tejribeli işçi-hünärmenler zähmet çekýär. Häzirki wagtda «Maksat-deri» kärhanasynda öndürilýän gön önümleri ýurtda aýakgap önümçiliginde ilkinjileriň biri bolan «Röwşen» hususy kärhanasynda aýakgaplaryň önümçiliginde çig mal hökmünde peýdalanylýar. Mundan başga-da, ýurduň çäginde we daşary ýurtlarda bu gön çig malyny satyn almaga isleg ýokary. Gön önümleriniň Türkiýe we Italiýa ýaly ýurtlara eksport edilýändigi, olar tarapyndan berilýän ýokary baha önümleriň hiline kepil geçýär.

Bizi saýlamak üçin

Maksat Deri hökmünde deri önümlerinde özboluşly tejribe hödürlemegi maksat edinýäris. Biz bu pudakda 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän topar we iň ýokary hilli deri önümlerini dizaýn etmek we öndürmek maksadymyz. Maksat Deri hökmünde önümlerimiziň hersinde estetikany we çydamlylygy birleşdirip, müşderilerimize stil we rahatlyk hödürleýäris. Önümlerimiziň her biri, ýokary hilli deri materiallary we ussatlyk bilen taýýarlananlygy bilen tapawutlanýar. Müşderileriň iň ýokary derejede kanagatlanmagy üçin önümlerimizi we hyzmatlarymyzy yzygiderli kämilleşdirýäris. Deri biziň üçin diňe bir material däl, durmuş ýörelgesidir. Öz stilini beýan etmek we tapawutlanmak isleýän her bir adam üçin iň oňat deri önümlerini hödürlemäge çalyşýarys. Maksat Deri hökmünde, müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary bolan ýatdan çykmajak söwdany hödürlemek möhümdir. Hil we ajaýyp deri önümlerini gözleýän bolsaňyz, Maksat Deri siziň üçin dogry salgydyr. Siziň stiliňizi görkezýän çydamly we estetiki önümlerimiz bilen tanyşdyrmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Derä bolan höwesiňizi açyň, maksat deri bilen stiliňizi saýlaň.

Hyzmatlarymyz

Aýakgaplar üçin deri

Senagat derejesinde aýakgap öndürmek üçin köplenç aşakdaky deri ulanylýar: iri şahly mallar, goýunlar, geçiler, şeýle hem at we sugun derisi.

Mebeller üçin deri

Mebeller üçin iri şahly mallaryň derisi, ýagny göleleriň, sygyrlaryň, öküzleriň derisinden ýasalýar. Şeýle deriler, deri mebellerini bezemek üçin iň amatly çydamly we elastik material ýaly görünýär.

Awtoulaglar üçin deri

Awtoulaglar üçin iň gowy deriler iri şahly mallaryň derisi bolup durýar, ýöne emeli usulda alnan deriler hem ulanylýar.

Aksessuarlar üçin deri

Aksessuarlar üçin deri Nappa görnüşi giňden ulanylýar. Bu görnüş esasan iri şahly mallaryň derisinden we goýunyň dersi ulanylýar.

Egin-eşikler üçin deri

Egin-eşik we geýim önümleri - eşik, şlýapa, ellik, sumka, gapjyk we ş.m. Egin-eşik üçin deri islendik mallaryň derisinden bolup bilýär. Sebäbi möwsüme görä üýtgäp bilýär.

Habarlaşmak

Habarlaşmak üçin

«Maksat-deri» AGPJ gön önümlerine isleg bildirýän müşderileri hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýar.

Tesbir ugratmak